AK Parti’nin seçim beyannamesinde ekonomi ile ilgili dikkat çekenler

Beyannamede bu iki başlık altında öne çıkan hedefler şu şekilde:

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

– Büyüme ve Makroekonomik İstikrar

* Özel sektör öncülüğüne verimlilik artışına dayalı büyüme stratejisi daha güçlü bir şeklide uygulanacak.

* Ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecek.

* Uygulanacak kararlı politikalar ile enflasyon yeniden tek haneye indirilecek.

* Cari açık yapısal sorun olmaktan çıkarılarak kalıcı bir şekilde düşürülecek.

* İç ve dış ticaret ağları genişletilecek, yeni pazarlara girilecek ve mevcut pazarlardaki rekabet gücü artırılacak

* İş ve yatırım ortamı büyümeye daha fazla destek verecek şeklide geliştirilecek ve kolaylaştırılacak

* Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarla yüksek teknolojili ve daha üretken alanlara uzun vadeli dış yatırım çekilecek

* KOBİ’lerin verimlilik ve üretkenliği artırılacak

* İşgücüne katılım ve nitelikli istihdam artırılacak
– Ödemeler Dengesi

* Rekabetçi bir perspektifle yeni vizyon bir oluşturularak, küresel değer zincirlerinin üst basamaklarında yer almak için stratejik sektörlerde yoğunlaşılacak

* Mevcut 71 bin 265 olan ihracatçı sayısı 120 binin üzerine çıkarılacak. İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 4 seviyesinde olan payı yüzde 15’e çıkarılacak

* İhracatı 100 milyon doların altında kalan illerden özellikle genç girişimcileri ihracatçı yapmak ve yeni ihracatçılar çıkarmak üzere söz konusu illerde ihracat destek ofisleri kurulacak. Bu kapsamda potansiyel firmalar tespit edilecek, eğitim programları ile firmalar sertifikalandırılacak

* İhracatçılarımızın finansmana erişim imkânlarını artırmak amacıyla Eximbank’ın ödenmiş sermayesi artırılacak

* Türkiye ticaret merkezlerinin sayısını 40’a çıkarılacak. Yurtdışında metropol şehirlerde kurulacak Türk Gurme Merkezleri proje bazlı olarak desteklenecek

* Dış ticarette yerel para kullanımı artırılacak. İkili ve çok taraflı ticari ilişkiler artırılacak

– Enflasyon ve Para Politikası

* Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecek.

* Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek

* Faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirler hayata geçirilecek

– Mali Piyasalar ve Finansal Hizmetler

* Finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği ve finansal ürün çeşitliliği artırılacak

* İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesi önümüzdeki dönemde hızlandırarak etkin ve güçlü bir mali piyasa yapısı oluşturulacak.

* İstanbul Tahkim Merkezi daha etkin hale getirilecek

* Finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek.

* Yatırımlara, uzun vadeli finansman sağlayan kalkınma bankacılığı geliştirilecek

* Emlak Bankasını sektöre yeniden kazandırılarak ekonomik gelişime katkı sağlanacak

* Mali piyasalarda Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek

* Faizsiz finans sektöründe uluslararası işbirliği artırılacak

– Mali Disiplin

* Yeni dönemde kamu harcama ve gelirlerinde etkinlik artırılacak. Oluşturulacak mali alan ekonomik ve sosyal alanlardaki öncelikli yatırımlara ayırılacak.

* Tarımsal desteklerin belirlenmesinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınacak.

* Kamuda taşıt ve hizmet binası edinim ve kullanımlarında uyulacak usul ve esaslar güncellenecek. Taşıt ve kamu binalarının kullanımında israf önlenecek. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek

* Sağlık harcamalarının daha rasyonel bir temelde gerçekleşmesi sağlanacak

– Kayıt Dışılığın Azaltılması

* Vergi mevzuatında kayıt dışılığa neden olan düzenlemelerden kaçınılacak, kayıtlı ekonomi büyütülecek

* Özelleştirme uygulamalarını, makroekonomik politikalar ve uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde belirlenmiş bir program dâhilinde sürdürülecek

– Tasarruflar

Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarruflarının mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek

– Yatırımlar

* Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmede etkili bir araç olarak kullanılacak

* Özel sektör yatırımları hızlandırılacak

* KÖİ yöntemiyle yapılanlar başta olmak üzere altyapı yatırımlarına sermaye piyasaları aracılığıyla fon aktarılmasına odaklanılacak, finansal araç çeşitliliğinin artırılması ve kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımına öncelik verilecek

* Mevcut kurulu kapasitenin rekabet gücünü artıracak verimlilik temelinde yapacağı modernizasyon yatırımları ile dijital dönüşümü sağlayacak ve arz güvenliğini temin edecek yatırımlara yönelik devlet yardımları sağlanacak

* Türkiye’de iş ve yatırım ortamına ilişkin hukuki süreçler ve altyapı geliştirilecek. Adli ve idari yargıda uyuşmazlıkların yargı öncesi çözüm usulleri daha etkin hale getirilecek

* Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri hakların korunması ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturulacak.

– İstihdam

* Girişimcilik açısından kültürel unsurların etkileri dikkate alınarak “riske bakış” ve girişimciliğe yönelik algı değiştirilecek

* Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak

* Engellilerin mesleki beceri düzeylerini yükseltilerek işgücüne katılım oranı ve istihdam artırılacak.

* Uzun süreli işsizlik nedenleri araştırılarak işe dönüş hızlandırılacak, yenilikçi programlar uygulamaya konulacak.

* Mesleki yeterlilik belgeli nitelikli işgücü sayısı 1 milyona çıkacak

* İstihdam teşviklerinin ilave istihdama katkısını değerlendirilerek, teşvikleri özel politika gerektiren grupların istihdamı ve sektörel ihtiyaçları önceleyecek şekilde tasarlanacak

* İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek

* Sosyal yardım yararlanıcıları açık işlere yönlendirilecek ve aktif işgücü programlarına katılmaları sağlanacak

* İşgücü piyasası mevzuatı ve kurumlar dijital dönüşüme uygun ve hazır hale getirilecek

– Girişimcilik

* Girişimcilik ekosisteminin uluslararası bağlantıları geliştirilecek

* KOBİ’lerin finansmanına destek olmaya devam edilecek, kurumsallaşmalarına önem verilecek

* 2023 yılına kadar 5 ihtisas, 10 Organize Sanayi Bölgesi içinde olmak üzere toplam Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısı 105’e çıkarılacak.

* Esnaf ve sanatkârın stratejik planını yenilenerek 2018-2023 yıllarını kapsayacak yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlanacak

– Ticaret

* Gümrük kontrollerinde tüm laboratuvar işlemleri tek noktada birleştirilecek. Teknik ekipman kapasitesi genişletilecek

* Komşularla ticaret ve dostluğu artırmak adına yeni gümrük kapıları açılacak

– Turizm

* Yeni dönemde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında yer almak hedeflenecek.

* Tanıtımda destinasyon temelli bir yaklaşım benimsenecek

* Sağlık turizmi kapsamında gelen turist sayısı 250 bin kişiden 2023 yılına kadar 2 milyon kişiye çıkarılacak

STRATEJİK SEKTÖRLER VE YENİLİKÇİ ÜRETİM

– Bilim, Teknoloji ve Ar-Ge

* Önümüzdeki dönemde Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklar artırılarak desteklerin ağırlığı ürün bazlı ticarileşmeye kaydıracak ve bu alandaki harcamaların katma değere dönüşümünü teşvik edilerek “Milli Teknoloji Hamlesi” başlatılacak

* Temel bilimlerde araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu alanda yapılan araştırma faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak artırılması teşvik edilecek

* Ar-Ge destek programları küresel teknolojik gelişmelere anında cevap verebilecek bir esneklikte tasarlanacak

* Tasarım merkezleri Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek, ArGe ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacak

* KOBİ’lerin tasarım yetkinliği artırılacak, Patent borsasının kurulma süreci tamamlanacak

– Dijitalleşme

* OSB’lerde Tasarım ve Dijital Dönüşüm Merkezleri ile Model Fabrikalar kurulacak

* Dijital dönüşümü gerçekleştirecek ve kullanacak insan kaynağına yatırım yapılacak

* Dijital dönüşümün odağında olacak şekilde bilişim teknolojileri, elektrik ve elektronik, telekomünikasyon, yazılım ve robotik sektörlerine yönelik kurulan bilişim vadisi geliştirilecek

– İmalat sanayi

* Önümüzdeki dönemde de sanayide stratejik sektörlerde yüksek teknolojili üretimle yerli ve milli üretimin payını artıracak bir altyapı oluşturulacak, mevcut sanayi tesislerinin dijital dönüşümü sağlanacak

* Yüksek teknoloji alanlarında yerli ve yabancı yatırımları çekebilmek için kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha kurulacak

* Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları
ve kümelenme çalışmaları desteklenecek

* Yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilecek

* İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilecek

* Raylı sistem araçlarının milli imkanlarla tasarlanması, geliştirilmesi, test ve sertifikasyonlarının yapılması ve seri üretimlerinin gerçekleştirilmesi süreci hızlandırılacak

* Makine sektöründe güçlü bir yerli tedarik zinciri oluşturulacak

* Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Otomotiv Test Merkezi kurulacak

* Koster Filosu’nun Yenilenmesi Projesi hayata geçirilecek

* Petrokimya alanında ülkemizin ihtiyacı bulunan yeni üretim tesislerinin kurulması desteklenecek

* Ana metal sanayiinde sürdürülebilir ve güvenli girdi tedarikini sağlanacak

– Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii

* Savunma ihracatı hızlandırılacak. Savunma, havacılık ve uzay alanında geliştirerek sahada kendini ispat eden savunma sistemlerini ölçek ekonomisi oluşturmak için dost ve kardeş ülkelere satışı konusunda hamleler yapılacak

* Sertifikasyon süreçleri tamamen yurt içinde çözülecek

* Ar-Ge ve prototip aşaması tamamlanan Altay Milli Tankının seri üretimi yapılacak

* Motorlar yerli olarak tasarlanıp üretilecek

* Stratejik Sınıf Taarruzi İnsansız Hava Araçları üretilecek. Savaşan İnsansız Uçaklar alanında Ar-Ge çalışmalarına başlanacak

* Bilgisayar İşlemci Çip Tasarım Merkezleri kurulacak

– Enerji ve Madencilik

* Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları mümkün olan en üst düzeyde değerlendirilecek

* Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek kaynak çeşitlendirilmesi sağlanacak

* Elektrik iletim şebekesinin altyapısının güçlendirilmesine ve modern bir şebeke haline dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam edilecek

* Komşu ülkelerle elektrik ticareti kapasitesi artırılacak

* 2018 yılı sonuna kadar tüm illerde doğal gaz arzı tamamlanacak

* Doğal gaz depolama kapasitesi artırılmaya devam edilecek

* Enerji üretiminde kullanılabilecek yerli kaynakların arama çalışmaları hız kesmeden artırılacak

* Yerli kömürün değerlendirilmesi için temiz kömür teknolojilerinin uygulanması çalışmalarına hız verilecek

* Bor’a dayalı sanayinin gelişimini desteklemek, sürdürülebilir yenilikler ve ekonomik değer sağlamak amacıyla kısa adı BOROSİB olan BOR Organize Sanayi İhtisas Bölgesi kurulacak

* Enerji verimliliği ile daha az karbon salınımı sağlayıp bir yandan çevreyi korunurken diğer yandan da daha az girdi kullanımıyla rekabet gücü artırılacak

* Madencilik sektörünün geleceği için tüm yasal adımlar atılmaya devam edilecek

– Gıda ve tarım

* Önümüzdeki dönemde kümülatif olarak 8,5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamlanılacak ve tarla içi geliştirme hizmetleri desteklenecek

* 81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modeli hayata geçirilecek

* 2018 yılı sonu itibarıyla koruma altına alınan büyük ova sayısı 265’e, 2023 yılı hedefi olarak ova sayısı 300’e çıkarılacak

* Tarımsal üretimi artırmaya yönelik faaliyetler ve yeni uygulamalar desteklenecek

* Sertifikalı tohum üretimi 2 milyon tona çıkarılacak

* Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesini sağlanacak

* Hayvan varlığı artırılacak

* İhtiyaç durumlarında süt piyasasının regülasyonu uygulamasına devam edilecek

* Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim artırılacak

* Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek

* Kurulma aşamasındaki 17 Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Ar-Ge çalışmalarına hız verilecek

– Ulaştırma ve Lojistik

* Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kesimlerde trafik güvenliğinin artırılması ve taşıma sürelerinin kısaltılması amacıyla bölünmüş yol yapımına devam edilecek

* Demiryolu ağı 25 bin km’ye çıkarılacak

* Yenilenen hatlarla ve açılan lojistik merkezlerle yük taşımacılığında yeni bir dönem başlayacak. Yerli ve milli demiryolu sanayi geliştirilmeye devam edilecekBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.